Vilkår og Betingelser

LICENSERET APPLIKATION SLUTBRUGERLICENSAFTALE

Apps, der gøres tilgængelige via App Store, er licenseret, ikke solgt, til dig. Din licens til hver app er betinget af din forudgående accept af enten denne licensaftale for slutbrugerlicenser for applikationer ("Standard EULA") eller en tilpasset slutbrugerlicensaftale mellem dig og applikationsudbyderen ("tilpasset slutbrugerlicensaftale"), hvis en sådan er stillet til rådighed. Din licens til enhver Apple-app i henhold til denne standard-EULA eller brugerdefineret EULA er givet af Apple, og din licens til enhver tredjepartsapp i henhold til denne standard-EULA eller brugerdefineret slutbrugerlicensaftale er givet af applikationsudbyderen af ​​den pågældende tredjepartsapp. Enhver app, der er underlagt denne standard EULA, omtales heri som "Licenseret applikation". Applikationsudbyderen eller Apple, alt efter hvad der er relevant ("Licensgiver") forbeholder sig alle rettigheder til og til den Licenserede Applikation, der ikke udtrykkeligt er givet til dig i henhold til denne standard-EULA.

en. Licensens omfang: Licensgiveren giver dig en ikke-overdragelig licens til at bruge den Licenserede Applikation på alle Apple-mærkede produkter, som du ejer eller kontrollerer, og som tilladt i henhold til Brugsreglerne. Vilkårene i denne standard-EULA vil regulere alt indhold, materiale eller tjenester, der er tilgængelige fra eller købt i den Licenserede Applikation samt opgraderinger leveret af Licensgiver, der erstatter eller supplerer den originale Licenserede Applikation, medmindre en sådan opgradering er ledsaget af en Custom EULA. Undtagen som angivet i brugsreglerne, må du ikke distribuere eller gøre den licenserede applikation tilgængelig over et netværk, hvor den kan bruges af flere enheder på samme tid. Du må ikke overføre, videredistribuere eller underlicensere den Licenserede Applikation, og hvis du sælger din Apple-enhed til en tredjepart, skal du fjerne den Licenserede Applikation fra Apple-enheden, før du gør det. Du må ikke kopiere (undtagen som tilladt i denne licens og brugsreglerne), reverse engineering, adskille, forsøge at udlede kildekoden til, ændre eller skabe afledte værker af den Licenserede Applikation, nogen opdateringer eller nogen del heraf ( undtagen hvis og kun i det omfang, en hvilken som helst ovennævnte begrænsning er forbudt i henhold til gældende lov, eller i det omfang det er tilladt af licensvilkårene for brug af alle open source-komponenter, der er inkluderet i den licenserede applikation).

b. Samtykke til brug af data: Du accepterer, at Licensgiver må indsamle og bruge tekniske data og relaterede oplysninger – inklusive men ikke begrænset til tekniske oplysninger om din enhed, system og applikationssoftware og perifere enheder – som indsamles med jævne mellemrum for at lette leveringen af ​​softwareopdateringer , produktsupport og andre tjenester til dig (hvis nogen) relateret til den licenserede applikation. Licensgiver kan bruge disse oplysninger, så længe de er i en form, der ikke identificerer dig personligt, til at forbedre sine produkter eller til at levere tjenester eller teknologier til dig.

c. Afslutning. Denne standard EULA er gyldig, indtil den opsiges af dig eller licensgiver. Dine rettigheder i henhold til denne standard EULA ophører automatisk, hvis du ikke overholder nogen af ​​dens vilkår.

d. Eksterne tjenester. Den Licenserede Applikation kan muliggøre adgang til Licensgivers og/eller tredjepartstjenester og websteder (samlet og individuelt, "Eksterne Tjenester"). Du accepterer at bruge de eksterne tjenester på egen risiko. Licensgiver er ikke ansvarlig for at undersøge eller evaluere indholdet eller nøjagtigheden af ​​nogen tredjeparts eksterne tjenester og er ikke ansvarlig for sådanne eksterne tjenester fra tredjepart. Data, der vises af enhver Licenseret Applikation eller Ekstern Tjeneste, inklusive men ikke begrænset til finansielle, medicinske og placeringsoplysninger, er kun til generelle informationsformål og er ikke garanteret af Licensgiver eller dennes agenter. Du må ikke bruge de eksterne tjenester på nogen måde, der er uforenelig med vilkårene i denne standard-EULA, eller som krænker licensgiverens eller tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder. Du accepterer ikke at bruge de eksterne tjenester til at chikanere, misbruge, forfølge, true eller bagvaske nogen person eller enhed, og at Licensgiver ikke er ansvarlig for sådan brug. Eksterne tjenester er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog eller i dit hjemland og er muligvis ikke passende eller tilgængelige til brug på et bestemt sted. I det omfang du vælger at bruge sådanne eksterne tjenester, er du eneansvarlig for overholdelse af enhver gældende lovgivning. Licensgiver forbeholder sig retten til at ændre, suspendere, fjerne, deaktivere eller pålægge adgangsbegrænsninger eller begrænsninger for enhver ekstern tjeneste til enhver tid uden varsel eller ansvar over for dig.

e. INGEN GARANTI: DU ANERKENDER OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT BRUG AF DEN LICENSEREDE APPLIKATION ER PÅ EGEN RISIKO. I DET MAKSIMALTE OMFANG DET ER TILLADET AF GÆLDENDE LOV, LEVERES DEN LICENSEREDE APPLIKATION OG ENHVER TJENESTER UDFØRT ELLER LEVERET AF DEN LICENSEREDE APPLIKATION "SOM DEN ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" MED ALLE FEJL UDVIKLET ELLER LEVERET AF DEN LICENSEREDE APPLIKATION LEVERES "SOM DEN ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" MED ALLE FEJL UDVIKLET OG UNDERSØGELSE HER. ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL DEN LICENSEREDE APPLIKATION OG EVENTUELLE TJENESTER, ENTEN UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVBESTEDE, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG/ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED FOR SIKKERHED, PÅ DEL. FORMÅL, AF NØJAGTIGHED , AF STILLE NYDELSE OG AF IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER. INGEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅD GIVET AF LICENSGIVER ELLER DETS AUTORISEREDE REPRÆSENTANT MÅ SKABE EN GARANTI. HVIS DEN LICENSIEREDE APPLIKATION ELLER TJENESTER VISER ET DEFEKT, PÅTAGER DU HELE OMKOSTNINGERNE TIL ALT NØDVENDIG SERVICE, REPARATION ELLER RETNING. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGER AF EN FORBRUGERS GÆLDENDE LOVBÆREDE RETTIGHEDER, SÅ OVENSTÅENDE UDELUKKELSE OG BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

f. Ansvarsbegrænsning. I det omfang, der ikke er forbudt i henhold til loven, er under ingen omstændigheder licensgiveren ansvarlig for personskade eller tilfældig, speciel, indirekte eller følgeskader overhovedet, herunder uden begrænsning, erstatning for tab af overskud, tab af data, forretningsafbrydelse eller ENHVER ANDRE KOMMERCIELLE SKADER ELLER TAB, SOM OPSTÅR AF ELLER RELATET TIL DIN BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED TIL AT BRUGE DEN LICENSEREDE APPLIKATION, HVORDAN DE ER FORÅRSAGET, UANSET ANSVARSTEORIEN (KONTRAKTEN, ELLER ELLER ANDRE ANSVAR) MULIGHED FOR SÅDANNE SKADER. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. Licensgivers samlede erstatningsansvar over for dig for alle skader (ud over det, der måtte være påkrævet af gældende lovgivning i sager, der involverer personskade) skal under ingen omstændigheder overstige beløbet på halvtreds dollars ($50.00). Ovenstående begrænsninger vil gælde, selvom ovennævnte afhjælpning ikke opfylder sit væsentlige formål.

g. Du må ikke bruge eller på anden måde eksportere eller reeksportere den Licenserede Applikation undtagen som godkendt af amerikansk lovgivning og lovene i den jurisdiktion, hvor den Licenserede Applikation blev anskaffet. Især, men uden begrænsning, må den licenserede applikation ikke eksporteres eller reeksporteres (a) til lande, der er underlagt USA-embargo eller (b) til nogen på det amerikanske finansministeriums liste over særligt udpegede statsborgere eller det amerikanske handelsministerium, der nægter personer. Liste eller enhedsliste. Ved at bruge den licenserede applikation erklærer og garanterer du, at du ikke befinder dig i et sådant land eller på en sådan liste. Du accepterer også, at du ikke vil bruge disse produkter til formål, der er forbudt i henhold til amerikansk lovgivning, herunder, uden begrænsning, udvikling, design, fremstilling eller produktion af nukleare, missiler eller kemiske eller biologiske våben.

h. Den licenserede applikation og tilhørende dokumentation er "kommercielle genstande", som dette udtryk er defineret ved 48 C.F.R. §2.101, bestående af "kommerciel computersoftware" og "kommerciel computersoftwaredokumentation", som sådanne udtryk bruges i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, alt efter hvad der er relevant. I overensstemmelse med 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202-1 til og med 227.7202-4, hvor det er relevant, licenseres kommerciel computersoftware og kommerciel computersoftwaredokumentation til slutbrugere i USA (a) kun som kommercielle varer og (b) med kun de rettigheder, som er givet til alle andre slutbrugere i henhold til vilkår og betingelser heri. Ikke-publicerede-rettigheder forbeholdt i henhold til ophavsretslovene i USA.

jeg. Med undtagelse af det omfang, der udtrykkeligt er angivet i det følgende afsnit, er denne aftale og forholdet mellem dig og Apple underlagt lovene i staten Californien, med undtagelse af dens lovkonflikter. Du og Apple er enige om at underkaste sig den personlige og eksklusive jurisdiktion for domstolene i Santa Clara-amtet, Californien, for at løse enhver tvist eller krav, der måtte opstå som følge af denne aftale. Hvis (a) du ikke er amerikansk statsborger; (b) du ikke bor i USA; (c) du ikke får adgang til tjenesten fra USA; og (d) du er statsborger i et af de lande, der er identificeret nedenfor, accepterer du hermed, at enhver tvist eller ethvert krav, der opstår fra denne aftale, skal være underlagt den gældende lovgivning, der er angivet nedenfor, uden hensyntagen til eventuelle lovbestemmelser, og du hermed uigenkaldeligt underkaste sig den ikke-eksklusive jurisdiktion for domstolene i den stat, provins eller land, der er identificeret nedenfor, hvis lovgivning regulerer:

Hvis du er statsborger i et hvilket som helst EU-land eller Schweiz, Norge eller Island, skal den gældende lov og forum være lovene og domstolene på dit sædvanlige opholdssted.

Specifikt udelukket fra anvendelsen af ​​denne aftale er den lov kendt som De Forenede Nationers konvention om internationale køb af varer.

Vilkår og betingelser for POTSY

Disse vilkår regulerer

the use of this Application, and,
any other related Agreement or legal relationship with the Owner

på en juridisk bindende måde. Ord med store bogstaver er defineret i det relevante dedikerede afsnit af dette dokument.

Brugeren skal læse dette dokument omhyggeligt.

Selvom hele det kontraktlige forhold vedrørende disse produkter udelukkende indgås af ejeren og brugerne, anerkender og accepterer brugerne, at hvis denne applikation er blevet leveret til dem via Apple App Store, kan Apple håndhæve disse vilkår som en tredjepartsbegunstiget .

Denne applikation leveres af:

TCS – The Ceramic School Ltd
Höhenstrasse 15,
Feldkirchen,
Kärnten,
9560, Østrig
Moms: ATU76323168

Ejer kontakt email: office@ceramic.school
Hvad brugeren skal vide på et øjeblik

Please note that some provisions in these Terms may only apply to certain categories of Users. In particular, certain provisions may only apply to Consumers or to those Users that do not qualify as Consumers. Such limitations are always explicitly mentioned within each affected clause. In the absence of any such mention, clauses apply to all Users.

The right of withdrawal only applies to European Consumers.

VILKÅR FOR ANVENDELSE

Medmindre andet er angivet, gælder brugsbetingelserne beskrevet i dette afsnit generelt, når du bruger denne applikation.

Enkelte eller yderligere betingelser for brug eller adgang kan gælde i specifikke scenarier og er i sådanne tilfælde yderligere angivet i dette dokument.

Ved at bruge denne applikation bekræfter brugerne at opfylde følgende krav:

There are no restrictions for Users in terms of being Consumers or Business Users;

Users aren’t located in a country that is subject to a U.S. Government embargo, or that has been designated by the U.S. Government as a “terrorist-supporting” country;
Users aren’t listed on any U.S. Government list of prohibited or restricted parties;

Kontoregistrering

For at bruge tjenesten kan brugere registrere eller oprette en brugerkonto, der giver alle nødvendige data eller oplysninger på en fuldstændig og sandfærdig måde.
Brugere kan også bruge tjenesten uden at registrere eller oprette en brugerkonto, men dette kan forårsage begrænset tilgængelighed af visse funktioner eller funktioner.

Brugere er ansvarlige for at holde deres login-legitimationsoplysninger fortrolige og sikre. Af denne grund er brugere også forpligtet til at vælge adgangskoder, der opfylder de højeste standarder for styrke, der tillades af denne applikation.

Ved at registrere sig accepterer brugere at være fuldt ud ansvarlige for alle aktiviteter, der finder sted under deres brugernavn og adgangskode.
Brugere er forpligtet til straks og utvetydigt at informere ejeren via kontaktoplysningerne angivet i dette dokument, hvis de mener, at deres personlige oplysninger, herunder men ikke begrænset til brugerkonti, adgangsoplysninger eller personlige data, er blevet krænket, uretmæssigt afsløret eller stjålet.
Betingelser for kontoregistrering

Registrering af brugerkonti på denne applikation er underlagt betingelserne beskrevet nedenfor. Ved at registrere sig accepterer brugerne at opfylde sådanne betingelser.

Accounts registered by bots or any other automated methods are not permitted.

Unless otherwise specified, each User must register only one account.

Unless explicitly permitted, a User account may not be shared with other persons.

Kontoopsigelse

Brugere kan til enhver tid afslutte deres konto og stoppe med at bruge tjenesten ved at gøre følgende:

By using the tools provided for account termination on this Application.

By directly contacting the Owner at the contact details provided in this document.

Kontosuspendering og sletning

Ejeren forbeholder sig retten til efter eget skøn til enhver tid og uden varsel at suspendere eller slette brugerkonti, som den anser for upassende, stødende eller i strid med disse vilkår.

Suspensionen eller sletningen af ​​brugerkonti giver ikke brugerne ret til krav om kompensation, skader eller godtgørelse.

Suspension eller sletning af konti på grund af årsager, der kan henføres til brugeren, fritager ikke brugeren for at betale gældende gebyrer eller priser.
Indhold på denne applikation

Medmindre andet er angivet eller klart genkendeligt, ejes eller leveres alt indhold tilgængeligt på denne applikation af ejeren eller dennes licensgivere.

Ejeren gør sit yderste for at sikre, at indholdet i denne applikation ikke krænker gældende lovbestemmelser eller tredjepartsrettigheder. Det er dog ikke altid muligt at opnå et sådant resultat.
I sådanne tilfælde, uden at det berører brugernes juridiske beføjelser til at håndhæve deres rettigheder, bedes brugerne venligst rapportere relaterede klager ved hjælp af kontaktoplysningerne i dette dokument.
Rettigheder vedrørende indhold på denne applikation - Alle rettigheder forbeholdes

Ejeren besidder og forbeholder sig alle intellektuelle ejendomsrettigheder til et sådant indhold.

Brugere må derfor ikke bruge sådant indhold på nogen måde, som ikke er nødvendig eller implicit i den korrekte brug af tjenesten.

Især, men uden begrænsning, må brugere ikke kopiere, downloade, dele (ud over de grænser, der er angivet nedenfor), ændre, oversætte, transformere, udgive, transmittere, sælge, underlicensere, redigere, overføre/overdrage til tredjeparter eller skabe afledte værker fra indholdet, der er tilgængeligt på denne applikation, og tillade heller ikke nogen tredjepart at gøre det gennem brugeren eller deres enhed, selv uden brugerens viden.

Hvor det udtrykkeligt er angivet i denne applikation, kan brugeren downloade, kopiere og/eller dele noget indhold, der er tilgængeligt via denne applikation til dets personlige og ikke-kommercielle brug, og forudsat at copyright-tilskrivningerne og alle andre tilskrivninger, som ejeren anmoder om, er korrekt implementeret .

Enhver gældende lovbestemt begrænsning eller undtagelse til ophavsret forbliver upåvirket.
Indhold leveret af brugere

Ejeren tillader brugere at uploade, dele eller levere deres eget indhold til denne applikation.

Ved at levere indhold til denne applikation bekræfter brugerne, at de har lovlig tilladelse til at gøre det, og at de ikke overtræder nogen lovbestemte bestemmelser og/eller tredjepartsrettigheder.

Yderligere indsigt vedrørende acceptabelt indhold kan findes i afsnittet i disse vilkår, som beskriver de acceptable anvendelser.
Rettigheder vedrørende indhold leveret af brugere

Brugere anerkender og accepterer, at de ved at levere deres eget indhold på denne applikation giver ejeren en ikke-eksklusiv, fuldt indbetalt og royaltyfri licens til udelukkende at behandle sådant indhold til drift og vedligeholdelse af denne applikation som kontraktmæssigt påkrævet.

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, giver brugere afkald på enhver moralsk rettigheder i forbindelse med indhold, de leverer til denne applikation.

Brugere anerkender, accepterer og bekræfter, at alt indhold, de leverer gennem denne applikation, leveres under de samme generelle betingelser, der er angivet for indhold på denne applikation.
Ansvar for leveret indhold

Brugere er alene ansvarlige for alt indhold, de uploader, poster, deler eller leverer gennem denne applikation. Brugere anerkender og accepterer, at ejeren ikke filtrerer eller modererer sådant indhold.

Ejeren forbeholder sig dog retten til at fjerne, slette eller blokere sådant indhold efter eget skøn og uden forudgående varsel at nægte den uploadende bruger adgang til denne applikation:

upon becoming aware of any (alleged) violation of these Terms, any third-party rights, or applicable law, based on such content;
if a notice of infringement of intellectual property rights is received;
if a notice of violation of a third party’s privacy, including their intimate privacy, is received;
upon order of a public authority; or
where the Owner is made aware that the content, while being accessible via this Application, may represent a risk for Users, third parties and/or the availability of the Service.

Fjernelse, sletning eller blokering af indhold giver ikke brugere, der har leveret sådant indhold, eller som er ansvarlige for det, ret til krav om kompensation, erstatning eller godtgørelse.

Brugere accepterer at holde ejeren skadesløs fra og imod ethvert krav, der hævdes og/eller skader påført på grund af indhold, de har leveret til eller leveret gennem denne applikation.
Fjernelse af indhold fra dele af denne applikation tilgængelig via App Store

Hvis det rapporterede indhold anses for at være stødende, vil det blive fjernet inden for 24 timer, og den bruger, der har leveret indholdet, vil blive udelukket fra at bruge tjenesten.
Adgang til eksterne ressourcer

Gennem denne applikation kan brugere have adgang til eksterne ressourcer leveret af tredjeparter. Brugere anerkender og accepterer, at ejeren ikke har kontrol over sådanne ressourcer og derfor ikke er ansvarlig for deres indhold og tilgængelighed.

Betingelser, der gælder for alle ressourcer leveret af tredjeparter, herunder dem, der gælder for enhver mulig tildeling af rettigheder til indhold, er et resultat af hver af disse tredjeparters vilkår og betingelser eller, i mangel af disse, gældende lov.

Især på denne applikation kan brugere se annoncer leveret af tredjeparter. Ejeren kontrollerer eller modererer ikke de annoncer, der vises via denne applikation. Hvis brugere klikker på en sådan annonce, vil de interagere med enhver tredjepart, der er ansvarlig for den pågældende annonce.

Ejeren er ikke ansvarlig for eventuelle forhold, der er et resultat af en sådan interaktion med tredjeparter, såsom noget, der er et resultat af at besøge tredjeparts websteder eller bruge tredjepartsindhold.
Acceptabel brug

Denne applikation og tjenesten må kun bruges inden for rammerne af det, de er fastsat til, i henhold til disse vilkår og gældende lov.

Brugere er alene ansvarlige for at sikre, at deres brug af denne applikation og/eller tjenesten ikke overtræder gældende lov, regler eller tredjepartsrettigheder.

Ejeren forbeholder sig derfor ret til at træffe enhver passende foranstaltning for at beskytte sine legitime interesser, herunder ved at nægte brugere adgang til denne applikation eller tjenesten, opsige kontrakter, rapportere enhver forseelse udført gennem denne applikation eller tjenesten til de kompetente myndigheder - såsom juridiske eller administrative myndigheder – når som helst brugere engagerer sig eller mistænkes for at deltage i nogen af ​​følgende aktiviteter:

violate laws, regulations and/or these Terms;
infringe any third-party rights;
considerably impair the Owner’s legitimate interests;
offend the Owner or any third party.

"Fortæl en ven"

Denne applikation giver brugere mulighed for at modtage fordele, hvis en ny bruger som følge af deres anbefaling køber et produkt, der tilbydes på denne applikation.
For at drage fordel af dette tilbud kan brugere invitere andre til at købe produkterne på denne applikation ved at sende dem en fortæl-en-ven-kode leveret af ejeren. Sådanne koder kan kun indløses én gang.
Hvis en af ​​de inviterede personer ved køb af produkterne på denne applikation indløser en fortæl-en-ven-kode, vil den inviterende bruger modtage fordelen eller fordelen (såsom: en prisreduktion, en ekstra servicefunktion, en opgradering osv.) specificeret i denne ansøgning.
Fortæl-en-ven-koder kan være begrænset til specifikke produkter blandt dem, der tilbydes i denne applikation.

Ejeren forbeholder sig retten til at afslutte tilbuddet til enhver tid efter eget skøn.

Selvom der ikke gælder nogen generel begrænsning for antallet af personer, der kan inviteres, kan mængden af ​​fordele eller fordele, som hver inviterende bruger kan modtage, være begrænset.
VILKÅR OG SALGSBETINGELSER
Betalte produkter

Nogle af de produkter, der leveres på denne applikation, som en del af tjenesten, leveres på grundlag af betaling.

Gebyrerne, varigheden og betingelserne for køb af sådanne produkter er beskrevet nedenfor og i de dedikerede afsnit af denne applikation.

For at købe produkter skal brugeren registrere eller logge på denne applikation.
Produktbeskrivelse

Priser, beskrivelser eller tilgængelighed af produkter er beskrevet i de respektive afsnit af denne applikation og kan ændres uden varsel.

Selvom produkter på denne applikation præsenteres med den størst mulige nøjagtighed teknisk muligt, er repræsentation på denne applikation på nogen måde (herunder, alt efter tilfældet, grafisk materiale, billeder, farver, lyde) kun til reference og indebærer ingen garanti med hensyn til egenskaber ved det købte produkt.

Det valgte produkts egenskaber vil blive beskrevet under købsprocessen.
Indkøbsproces

Eventuelle trin, der tages fra valg af et produkt til ordreindsendelse, er en del af købsprocessen.

Købsprocessen omfatter disse trin:

Users must choose the desired Product and verify their purchase selection.
After having reviewed the information displayed in the purchase selection, Users may place the order by submitting it.

Indsendelse af ordre

Når brugeren afgiver en ordre, gælder følgende:

The submission of an order determines contract conclusion and therefore creates for the User the obligation to pay the price, taxes and possible further fees and expenses, as specified on the order page.
In case the purchased Product requires an action from the User, such as the provision of personal information or data, specifications or special wishes, the order submission creates an obligation for the User to cooperate accordingly.
Upon submission of the order, Users will receive a receipt confirming that the order has been received.

Alle meddelelser relateret til den beskrevne købsproces skal sendes til den e-mailadresse, som brugeren har angivet til sådanne formål.
Priser

Brugere informeres under købsprocessen og før ordreafgivelse om eventuelle gebyrer, skatter og omkostninger (inklusive eventuelle leveringsomkostninger), som de vil blive opkrævet.

Priserne på denne applikation vises:

either exclusive or inclusive of any applicable fees, taxes and costs, depending on the section the User is browsing.

Tilbud og rabatter

Ejeren kan tilbyde rabatter eller give særlige tilbud på køb af produkter. Ethvert sådant tilbud eller rabat skal altid være underlagt berettigelseskriterierne og de vilkår og betingelser, der er angivet i det tilsvarende afsnit af denne ansøgning.

Tilbud og rabatter gives altid efter Ejerens eget skøn.

Gentagne eller tilbagevendende tilbud eller rabatter skaber intet krav/titel eller ret, som brugere kan håndhæve i fremtiden.

Afhængigt af sagen er rabatter eller tilbud kun gyldige i en begrænset periode eller så længe lager haves. Hvis et tilbud eller en rabat er begrænset af tid, henviser tidsangivelserne til ejerens tidszone, som angivet i ejerens placeringsdetaljer i dette dokument, medmindre andet er angivet.
Kuponer

Tilbud eller rabatter kan være baseret på kuponer.

Hvis der opstår brud på de betingelser, der gælder for Kuponer, kan Ejeren legitimt nægte at opfylde sine kontraktlige forpligtelser og forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage passende juridiske skridt for at beskytte sine rettigheder og interesser.

Uanset bestemmelserne nedenfor, skal eventuelle yderligere eller divergerende regler gældende for brug af kuponen, der vises på den tilsvarende informationsside eller på selve kuponen, altid være gældende.

Medmindre andet er angivet, gælder disse regler for brugen af ​​kuponer:

Each Coupon is only valid when used in the manner and within the timeframe specified on the website and/or the Coupon;
A Coupon may only be applied, in its entirety, at the actual time of purchase – partial use is not permitted;
Unless otherwise stated, single-use Coupons may only be used once per purchase and therefore may only be applied a single time even in cases involving installment-based purchases;
A Coupon cannot be applied cumulatively;
The Coupon must be redeemed exclusively within the time specified in the offer. After this period, the Coupon will automatically expire, precluding any possibility for the User to claim the relevant rights, including cash-out;
The User is not entitled to any credit/refund/compensation if there is a difference between the value of the Coupon and the redeemed value;
The Coupon is intended solely for non–commercial use. Any reproduction, counterfeiting and commercial trade of the Coupon is strictly forbidden, along with any illegal activity related to the purchase and/or use of the Coupon.

Betalingsmåder

Oplysninger relateret til accepterede betalingsmetoder gøres tilgængelige under købsprocessen.

Nogle betalingsmetoder er muligvis kun tilgængelige under forudsætning af yderligere betingelser eller gebyrer. I sådanne tilfælde kan relaterede oplysninger findes i den dedikerede sektion af denne applikation.

Alle betalinger behandles uafhængigt gennem tredjepartstjenester. Derfor indsamler denne applikation ingen betalingsoplysninger - såsom kreditkortoplysninger - men modtager først en meddelelse, når betalingen er gennemført.

Hvis en betaling via de tilgængelige metoder mislykkes eller afvises af betalingstjenesteudbyderen, er ejeren ikke forpligtet til at opfylde indkøbsordren. Hvis en betaling mislykkes eller afvises, forbeholder ejeren sig retten til at kræve relaterede udgifter eller skader fra brugeren.
Betaling af pris i rater

Betalingen af ​​købesummen kan afregnes i to eller flere rater inden for de frister, der er angivet i denne Ansøgning eller på anden måde meddelt af Ejeren.
Specifikke produkter kan udelukkes fra denne betalingsmodel.
Hvis Brugeren ikke overholder nogen af ​​betalingsfristerne, forfalder hele det udestående beløb til omgående forfald.
Godkendelse til fremtidig PayPal-betaling

Hvis brugere godkender PayPal-funktionen, som tillader fremtidige køb, gemmer denne applikation en identifikationskode, der er knyttet til brugernes PayPal-konto. Dette vil give denne applikation tilladelse til automatisk at behandle betalinger for fremtidige køb eller tilbagevendende rater af tidligere køb.

Denne autorisation kan til enhver tid tilbagekaldes, enten ved at kontakte ejeren eller ved at ændre brugerindstillingerne, som tilbydes af PayPal.
Køb via app store

Denne applikation eller specifikke produkter, der er tilgængelige til salg på denne applikation, skal købes via en tredjeparts app-butik. For at få adgang til sådanne køb skal brugerne følge instruktionerne i den relevante onlinebutik (såsom "Apple App Store" eller "Google Play"), som kan variere afhængigt af den specifikke enhed, der bruges.

Medmindre andet er angivet, er køb foretaget via tredjeparts onlinebutikker også underlagt sådanne tredjeparters vilkår og betingelser, som i tilfælde af uoverensstemmelse eller konflikt altid skal have forrang for disse vilkår.

Brugere, der køber gennem sådanne tredjeparts onlinebutikker, skal derfor læse sådanne salgsbetingelser omhyggeligt og acceptere dem.
Bevarelse af produktejerskab

Indtil betalingen af ​​den samlede købspris er modtaget af ejeren, bliver eventuelle bestilte produkter ikke brugerens ejendom.
Bevarelse af brugsrettigheder

Brugere erhverver ingen rettigheder til at bruge det købte produkt, før den samlede købspris er modtaget af ejeren.
Kontraktlig fortrydelsesret

Ejeren giver brugerne en kontraktlig ret til at annullere købet i henhold til de vilkår og betingelser, der er beskrevet i det relevante afsnit af denne applikation inden for 30 dage efter indgåelse af kontrakten.
Levering
Levering af digitalt indhold

Medmindre andet er angivet, leveres digitalt indhold købt på denne applikation via download på den eller de enheder, som brugerne har valgt.

Brugere anerkender og accepterer, at for at downloade og/eller bruge produktet skal den eller de tilsigtede enheder og dens respektive software (inklusive operativsystemer) være lovlige, almindeligt anvendte, opdaterede og i overensstemmelse med det aktuelle marked- standarder.

Brugere anerkender og accepterer, at muligheden for at downloade det købte produkt kan være begrænset i tid og rum.
Udførelse af tjenester

Den købte service skal udføres eller gøres tilgængelig inden for den tidsramme, der er angivet i denne applikation, eller som kommunikeret før ordreafgivelsen.
Kontraktvarighed
Abonnementer

Abonnementer giver brugerne mulighed for at modtage et produkt kontinuerligt eller regelmæssigt over tid. Nærmere oplysninger om typen af ​​abonnement og opsigelse er beskrevet nedenfor.
Åbent abonnement

Betalte abonnementer begynder den dag, betalingen modtages af ejeren.

For at opretholde abonnementer skal brugerne betale det krævede tilbagevendende gebyr rettidigt. Undladelse af at gøre det kan forårsage serviceafbrydelser.
Abonnementer håndteres via Apple ID

Brugere kan abonnere på et produkt ved hjælp af det Apple-id, der er knyttet til deres Apple App Store-konto, ved at bruge den relevante proces på denne applikation. Når de gør det, anerkender og accepterer brugerne det

any payment due shall be charged to their Apple ID account;
subscriptions are automatically renewed for the same duration unless the User cancels at least 24 hours before the current period expires;
any and all fees or payments due for renewal will be charged within 24-hours before the end of the current period;
subscriptions can be managed or cancelled in the Users’ Apple App Store account settings.

Ovenstående har forrang for enhver modstridende eller divergerende bestemmelse i disse vilkår.
Opsigelse

Abonnementer kan opsiges ved at sende en klar og utvetydig opsigelsesmeddelelse til ejeren ved hjælp af kontaktoplysningerne i dette dokument, eller - hvis det er relevant - ved at bruge de tilsvarende kontroller i denne applikation.
Opsigelse af åbne abonnementer

Åbne abonnementer kan opsiges til enhver tid ved at sende en klar og utvetydig opsigelsesmeddelelse til ejeren ved hjælp af kontaktoplysningerne i dette dokument, eller - hvis det er relevant - ved at bruge de tilsvarende kontroller i denne applikation.

Opsigelser træder i kraft 7 dage efter, at opsigelsen er modtaget af ejeren.
Brugerrettigheder
Fortrydelsesret

Medmindre der er undtagelser, kan brugeren være berettiget til at fortryde kontrakten inden for nedenstående periode (generelt 14 dage), uanset årsag og uden begrundelse. Brugere kan lære mere om tilbagetrækningsbetingelserne i dette afsnit.
Hvem fortrydelsesretten gælder for

Medmindre nogen gældende undtagelse er nævnt nedenfor, tildeles brugere, der er europæiske forbrugere, en lovbestemt fortrydelsesret i henhold til EU-reglerne til at fortryde kontrakter indgået online (fjernkontrakter) inden for den angivne periode, der gælder for deres tilfælde, uanset årsag og uden begrundelse.

Brugere, der ikke opfylder denne kvalifikation, kan ikke drage fordel af rettighederne beskrevet i dette afsnit.
Udøvelse af fortrydelsesretten

For at udøve deres fortrydelsesret skal brugere sende til ejeren en utvetydig erklæring om deres hensigt om at fortryde kontrakten.

Til dette formål kan brugere bruge modelfortrydelsesformularen, der er tilgængelig fra afsnittet "definitioner" i dette dokument. Brugere kan dog frit udtrykke deres hensigt om at træde tilbage fra kontrakten ved at afgive en utvetydig erklæring på enhver anden passende måde. For at overholde den frist, inden for hvilken de kan udøve en sådan ret, skal Brugere sende fortrydelsesmeddelelsen, inden fortrydelsesfristen udløber.

Hvornår udløber fortrydelsesfristen?

Regarding the purchase of a service, the withdrawal period expires 14 days after the day that the contract is entered into, unless the User has waived the withdrawal right.

In case of purchase of a digital content not supplied in a tangible medium, the withdrawal period expires 14 days after the day that the contract is entered into, unless the User has waived the withdrawal right.

Effekter af tilbagetrækning

Brugere, der fortryder en kontrakt korrekt, vil blive refunderet af ejeren for alle betalinger til ejeren, herunder, hvis nogen, dem, der dækker leveringsomkostningerne.

Eventuelle ekstra omkostninger som følge af valget af en bestemt leveringsmetode, bortset fra den billigste type standardlevering, der tilbydes af Ejeren, refunderes dog ikke.

En sådan tilbagebetaling skal ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor Ejeren er informeret om Brugerens beslutning om at fortryde kontrakten. Medmindre andet er aftalt med brugeren, vil tilbagebetalinger blive foretaget ved hjælp af samme betalingsmiddel, som blev brugt til at behandle den indledende transaktion. Under alle omstændigheder skal brugeren ikke pådrage sig nogen omkostninger eller gebyrer som følge af en sådan tilbagebetaling.
…ved køb af ydelser

Såfremt en Bruger udøver fortrydelsesretten efter at have anmodet om, at ydelsen udføres inden fortrydelsesfristens udløb, skal Brugeren betale Ejeren et beløb, der står i forhold til den del af ydelsen, der leveres.

En sådan betaling skal beregnes baseret på det kontraktligt aftalte gebyr og være proportional med den del af tjenesteydelsen, der leveres, indtil det tidspunkt, hvor Brugeren trækker sig, sammenlignet med den fulde dækning af kontrakten.
UK brugerrettigheder
Ret til at annullere

Medmindre der er undtagelser, har brugere, der er forbrugere i Det Forenede Kongerige, en juridisk fortrydelsesret i henhold til britisk lovgivning og kan være berettiget til at fortryde kontrakter indgået online (fjernkontrakter) inden for nedenstående periode (generelt 14 dage), uanset årsag og uden begrundelse.

Brugere, der ikke kvalificerer sig som forbrugere, kan ikke drage fordel af rettighederne beskrevet i dette afsnit. Brugere kan lære mere om annulleringsbetingelserne i dette afsnit.
Udøvelse af fortrydelsesretten

For at udøve deres ret til at fortryde, skal brugere sende til ejeren en utvetydig erklæring om deres hensigt om at fortryde kontrakten. Til dette formål kan brugere bruge modelfortrydelsesformularen, der er tilgængelig fra afsnittet "definitioner" i dette dokument. Brugere kan dog frit udtrykke deres hensigt om at træde tilbage fra kontrakten ved at afgive en utvetydig erklæring på enhver anden passende måde. For at overholde fristen, inden for hvilken de kan udøve en sådan ret, skal Brugere sende fortrydelsesmeddelelsen, inden fortrydelsesfristen udløber. Hvornår udløber fortrydelsesfristen?

Regarding the purchase of goods, the cancellation period expires 14 days after the day on which the User or a third party – other than the carrier and designated by the User – takes physical possession of the goods.
Regarding the purchase of several goods ordered together but delivered separately or in case of purchase of a single good consisting of multiple lots or pieces delivered separately, the cancellation period expires 14 days after the day on which the User or a third party – other than the carrier and designated by the User – acquires physical possession of the last good, lot or piece.

Effekter af annullering

Brugere, der fortryder en kontrakt korrekt, vil blive refunderet af ejeren for alle betalinger til ejeren, herunder, hvis nogen, dem, der dækker leveringsomkostningerne.

Eventuelle ekstra omkostninger som følge af valget af en bestemt leveringsmetode, bortset fra den billigste type standardlevering, der tilbydes af Ejeren, refunderes dog ikke.

En sådan tilbagebetaling skal ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor Ejeren er informeret om Brugerens beslutning om at fortryde kontrakten. Medmindre andet er aftalt med brugeren, vil tilbagebetalinger blive foretaget ved hjælp af samme betalingsmiddel, som blev brugt til at behandle den indledende transaktion. Under alle omstændigheder skal brugeren ikke pådrage sig nogen omkostninger eller gebyrer som følge af en sådan tilbagebetaling.
…ved køb af fysiske varer

Medmindre ejeren har tilbudt at afhente varerne, skal brugeren sende varerne tilbage eller aflevere dem til ejeren eller til en person, som denne har bemyndiget til at modtage varerne, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden for 14 dage fra dagen hvorpå de meddelte deres beslutning om at fortryde kontrakten.

Fristen er overholdt, hvis varerne afleveres til fragtføreren, eller på anden måde returneres som angivet ovenfor, inden udløbet af 14-dages-fristen for returnering af varerne. Tilbagebetalingen kan tilbageholdes indtil modtagelse af varerne, eller indtil Brugere har fremlagt bevis for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Brugere er kun ansvarlige for en eventuel forringet værdi af varerne som følge af håndtering af varerne ud over det, der er nødvendigt for at fastslå deres art, egenskaber og funktion.

Udgifterne til returnering af varerne afholdes af Brugeren.
Brasilianske brugerrettigheder
Fortrydelsesret

Medmindre en gældende undtagelse er angivet nedenfor, har brugere, der er forbrugere i Brasilien, en juridisk ret til at fortryde i henhold til brasiliansk lov. Dette betyder, at Forbrugeren har ret til at fortryde kontrakter indgået online (fjernkontrakter eller enhver kontrakt, der er underskrevet uden for forretningslokaler) inden for syv (7) dage efter datoen for kontraktens indgåelse eller modtagelsen af ​​produktet eller tjenesteydelsen, for enhver grund og uden begrundelse. Brugere, der ikke kvalificerer sig som forbrugere, kan ikke drage fordel af rettighederne beskrevet i dette afsnit. Fortrydelsesretten kan udøves af Forbrugeren via kontaktkanaler anført i begyndelsen af ​​dette dokument og i overensstemmelse med retningslinjerne i dette afsnit.
Udøvelse af fortrydelsesretten

For at udøve deres fortrydelsesret skal brugere sende til ejeren en utvetydig erklæring om deres hensigt om at fortryde kontrakten. Til dette formål kan brugere bruge modelfortrydelsesformularen, der er tilgængelig fra afsnittet "definitioner" i dette dokument. Brugere kan dog frit udtrykke deres hensigt om at træde tilbage fra kontrakten ved at afgive en utvetydig erklæring på enhver anden passende måde. For at overholde den frist, inden for hvilken de kan udøve en sådan ret, skal Brugere sende fortrydelsesmeddelelsen, inden fortrydelsesperioden udløber. Hvornår udløber fortrydelsesperioden?

Regarding the purchase of goods, the regret period expires seven (7) days after the day on which the User or a third party designated by the User – other than the carrier – receives the goods.

Regarding the purchase of several goods ordered together but delivered separately, or in case of the purchase of a single good consisting of multiple lots or pieces delivered separately, the regret period expires seven (7) days after the day on which the User or a third party designated by the User – other than the carrier receives the last good, lot or piece.

Virkninger af fortrydelse

Brugere, der fortryder en kontrakt korrekt, vil blive refunderet af ejeren for alle betalinger til ejeren, herunder, hvis nogen, dem, der dækker leveringsomkostningerne.

Eventuelle ekstra omkostninger som følge af valget af en bestemt leveringsmetode, bortset fra den billigste type standardlevering, der tilbydes af Ejeren, refunderes dog ikke.

En sådan tilbagebetaling skal ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor ejeren er informeret om brugerens beslutning om at fortryde kontrakten eller den faktiske returnering af produktet, alt efter hvad der sker senere. Medmindre andet er aftalt med brugeren, vil tilbagebetalinger blive foretaget ved hjælp af samme betalingsmiddel, som blev brugt til at behandle den indledende transaktion. Under alle omstændigheder skal brugeren ikke pådrage sig nogen omkostninger eller gebyrer som følge af en sådan tilbagebetaling.
…ved køb af fysiske varer

Medmindre ejeren har tilbudt at afhente varerne, skal brugeren sende varerne tilbage eller aflevere dem til ejeren eller til en person, som denne har bemyndiget til at modtage varerne, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden for 14 dage fra dagen hvorpå de meddelte deres beslutning om at fortryde kontrakten.

Fristen er overholdt, hvis varerne afleveres til fragtføreren, eller på anden måde returneres som angivet ovenfor, inden udløbet af 14-dages fristen for returnering af varerne. Tilbagebetalingen kan tilbageholdes indtil modtagelse af varerne, eller indtil Brugere har fremlagt bevis for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Brugere er kun ansvarlige for en eventuel forringet værdi af varerne som følge af håndtering af varerne ud over det, der er nødvendigt for at fastslå deres art, egenskaber og funktion.

Omkostningerne ved returnering af varerne afholdes af ejeren.
Garantier
Penge-tilbage-garanti for varer

Uden at det berører eventuelle gældende lovbestemte rettigheder, giver Ejeren Brugere ret til at annullere et køb, de er utilfredse med, og få en refusion inden for 15 dage fra den dag, hvor de købte varer er blevet leveret.

Ejeren skal refundere prisen på det købte produkt med samme betalingsmetode som den oprindelige transaktion.
For at gøre brug af denne ret skal Brugere sende en utvetydig meddelelse til Ejeren. Selvom en motivation ikke er påkrævet, bedes brugerne venligst angive årsagen til, at de gør krav på pengene-tilbage-garantien.

Inden for samme tidsrum angivet ovenfor, skal Brugere også returnere de købte varer til Ejeren for egen regning og sikre sig, at de er ubeskadigede, rene og egnede til videresalg. Varer skal returneres i den originale emballage.
Ved modtagelse af varerne vil Ejeren verificere, at alle betingelser gældende for pengene-tilbage-garantien er opfyldt og i givet fald refundere købesummen.
Penge-tilbage-garanti for tjenester

Uden at det berører eventuelle gældende lovbestemte rettigheder, giver Ejeren Brugere ret til at annullere købet af en tjeneste, de er utilfredse med, og få en refusion inden for 15 dage fra den dag, hvor kontrakten blev indgået.

Ejeren skal refundere prisen på det købte produkt med samme betalingsmetode som den oprindelige transaktion.
For at gøre brug af denne ret skal Brugere sende en utvetydig meddelelse til Ejeren. Selvom en motivation ikke er påkrævet, bedes brugerne venligst angive årsagen til, at de gør krav på pengene-tilbage-garantien.

Efter modtagelse af en sådan meddelelse vil ejeren verificere, at alle betingelser, der gælder for pengene-tilbage-garantien, er opfyldt, og i så fald refundere købsprisen. I dette tilfælde vil brugerne ikke længere have adgang til den købte tjeneste.
Ansvar og skadesløsholdelse

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet eller aftalt med Brugere, skal Ejerens erstatningsansvar i forbindelse med udførelsen af ​​Aftalen udelukkes, begrænses og/eller reduceres i det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.
australske brugere
Begrænsning af ansvar

Intet i disse vilkår udelukker, begrænser eller ændrer nogen garanti, betingelse, garanti, rettighed eller afhjælpning, som brugeren måtte have i henhold til Competition and Consumer Act 2010 (Cth) eller lignende stat- og territoriumslovgivning, og som ikke kan udelukkes, begrænses eller ændres. (ikke-udelukkelig ret). I det videst tilladte omfang af loven er vores ansvar over for brugeren, herunder ansvar for brud på en ikke-ekskluderbar rettighed og ansvar, som ikke på anden måde er udelukket i henhold til disse brugsbetingelser, begrænset efter ejerens skøn, til -udførelse af ydelserne eller betaling af omkostningerne ved at få ydelserne leveret igen.
Amerikanske brugere
Garantifraskrivelse

Denne applikation leveres udelukkende på "som den er" og "som tilgængelig". Brug af tjenesten er på brugernes egen risiko. I det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, fraskriver ejeren sig udtrykkeligt alle betingelser, repræsentationer og garantier - uanset om det er udtrykkeligt, underforstået, lovbestemt eller på anden måde, inklusive, men ikke begrænset til, enhver underforstået garanti for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af tredjemands rettigheder. Ingen rådgivning eller information, hverken mundtlig eller skriftlig, indhentet af brugeren fra ejeren eller gennem tjenesten vil skabe nogen garanti, der ikke udtrykkeligt er angivet heri.

Uden begrænsning af det foregående garanterer Ejeren, dens datterselskaber, tilknyttede selskaber, licensgivere, embedsmænd, direktører, agenter, co-branders, partnere, leverandører og medarbejdere ikke, at indholdet er nøjagtigt, pålideligt eller korrekt; at Tjenesten vil opfylde Brugernes krav; at tjenesten vil være tilgængelig på ethvert bestemt tidspunkt eller sted, uafbrudt eller sikkert; at eventuelle defekter eller fejl vil blive rettet; eller at Tjenesten er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Ethvert indhold, der downloades eller på anden måde opnås gennem brugen af ​​tjenesten, downloades på brugernes egen risiko, og brugerne er eneansvarlige for enhver skade på brugernes computersystem eller mobilenhed eller tab af data, der er et resultat af en sådan download eller brugernes brug af Service.

Ejeren garanterer, støtter, garanterer eller påtager sig ikke ansvar for noget produkt eller service, der reklameres for eller tilbydes af en tredjepart gennem tjenesten eller et hyperlinket websted eller en tjeneste, og ejeren skal ikke være part i eller på nogen måde overvåge nogen transaktion mellem brugere og tredjepartsudbydere af produkter eller tjenester.

Tjenesten kan blive utilgængelig, eller den fungerer muligvis ikke korrekt med Brugernes webbrowser, mobilenhed og/eller operativsystem. Ejeren kan ikke holdes ansvarlig for opfattede eller faktiske skader, der opstår som følge af tjenestens indhold, drift eller brug af denne tjeneste.

Føderal lovgivning, nogle stater og andre jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse og begrænsninger af visse underforståede garantier. Ovenstående undtagelser gælder muligvis ikke for brugere. Denne aftale giver brugere specifikke juridiske rettigheder, og brugere kan også have andre rettigheder, som varierer fra stat til stat. Ansvarsfraskrivelser og undtagelser i henhold til denne aftale gælder ikke i det omfang, det er forbudt i henhold til gældende lov.
Ansvarsbegrænsninger

Ejeren og dennes datterselskaber, tilknyttede selskaber, embedsmænd, direktører, agenter, co-branders, partnere, leverandører og medarbejdere er under ingen omstændigheder ansvarlige i det maksimale omfang, det er tilladt af gældende lov.

any indirect, punitive, incidental, special, consequential or exemplary damages, including without limitation damages for loss of profits, goodwill, use, data or other intangible losses, arising out of or relating to the use of, or inability to use, the Service; and
any damage, loss or injury resulting from hacking, tampering or other unauthorized access or use of the Service or User account or the information contained therein;
any errors, mistakes, or inaccuracies of content;
personal injury or property damage, of any nature whatsoever, resulting from User access to or use of the Service;
any unauthorized access to or use of the Owner’s secure servers and/or any and all personal information stored therein;
any interruption or cessation of transmission to or from the Service;
any bugs, viruses, trojan horses, or the like that may be transmitted to or through the Service;
any errors or omissions in any content or for any loss or damage incurred as a result of the use of any content posted, emailed, transmitted, or otherwise made available through the Service; and/or
the defamatory, offensive, or illegal conduct of any User or third party. In no event shall the Owner, and its subsidiaries, affiliates, officers, directors, agents, co-branders, partners, suppliers and employees be liable for any claims, proceedings, liabilities, obligations, damages, losses or costs in an amount exceeding the amount paid by User to the Owner hereunder in the preceding 12 months, or the period of duration of this agreement between the Owner and User, whichever is shorter.

Dette afsnit om ansvarsbegrænsning skal gælde i det fulde omfang tilladt af loven i den gældende jurisdiktion, uanset om det påståede ansvar er baseret på kontrakt, erstatningsansvar, uagtsomhed, objektivt ansvar eller ethvert andet grundlag, selvom virksomheden er blevet informeret om muligheden for en sådan skade.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader, derfor gælder ovenstående begrænsninger eller udelukkelser muligvis ikke for brugeren. Betingelserne giver brugeren specifikke juridiske rettigheder, og brugeren kan også have andre rettigheder, som varierer fra jurisdiktion til jurisdiktion. Ansvarsfraskrivelser, udelukkelser og begrænsninger af ansvar i henhold til vilkårene gælder ikke i det omfang, det er forbudt i henhold til gældende lov.
Skadesløsholdelse

Brugeren accepterer at forsvare, holde skadesløs og holde ejeren og dennes datterselskaber, tilknyttede selskaber, embedsmænd, direktører, agenter, co-brandere, partnere, leverandører og medarbejdere skadesløse fra og imod ethvert krav eller krav, skader, forpligtelser, tab, ansvar. , omkostninger eller gæld og udgifter, herunder, men ikke begrænset til, advokatsalærer og udgifter, der opstår ved

User’s use of and access to the Service, including any data or content transmitted or received by User;
User’s violation of these terms, including, but not limited to, User’s breach of any of the representations and warranties set forth in these terms;
User’s violation of any third-party rights, including, but not limited to, any right of privacy or intellectual property rights;
User’s violation of any statutory law, rule, or regulation;
any content that is submitted from User’s account, including third party access with User’s unique username, password or other security measure, if applicable, including, but not limited to, misleading, false, or inaccurate information;
User’s wilful misconduct; or
statutory provision by User or its affiliates, officers, directors, agents, co-branders, partners, suppliers and employees to the extent allowed by applicable law.

Fælles bestemmelser
Ingen Afkald

Ejerens undladelse af at hævde nogen rettighed eller bestemmelse i henhold til disse vilkår skal ikke udgøre et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Ingen afkald skal betragtes som en yderligere eller vedvarende afkald på et sådant vilkår eller et andet vilkår.
Tjenesteafbrydelse

For at sikre det bedst mulige serviceniveau forbeholder Ejeren sig ret til at afbryde Tjenesten for vedligeholdelse, systemopdateringer eller andre ændringer og informere Brugerne på passende måde.

Inden for lovens grænser kan Ejeren også beslutte at suspendere eller helt afbryde Tjenesten. Hvis Tjenesten afbrydes, vil Ejeren samarbejde med Brugerne for at sætte dem i stand til at trække personlige data eller oplysninger tilbage og vil respektere Brugernes rettigheder i forbindelse med fortsat produktbrug og/eller kompensation, som fastsat i gældende lovgivning.

Derudover er tjenesten muligvis ikke tilgængelig på grund af årsager uden for ejerens rimelige kontrol, såsom "force majeure"-hændelser (infrastrukturelt nedbrud eller strømafbrydelser osv.).
Service videresalg

Brugere må ikke reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af denne applikation og dens tjeneste uden ejerens udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse, givet enten direkte eller gennem et lovligt videresalgsprogram.
PERSONDATAPOLITIK

For at lære mere om brugen af ​​deres personlige data kan brugere henvise til denne applikations privatlivspolitik.
Intellektuelle ejendomsrettigheder

Uden at det berører eventuelle mere specifikke bestemmelser i disse vilkår, er alle intellektuelle ejendomsrettigheder, såsom ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, patentrettigheder og designrettigheder relateret til denne applikation, den eksklusive ejendom tilhørende ejeren eller dennes licensgivere og er underlagt den beskyttelse, der ydes af gældende love eller internationale traktater vedrørende intellektuel ejendomsret.

Alle varemærker - nominelle eller figurative - og alle andre mærker, handelsnavne, servicemærker, ordmærker, illustrationer, billeder eller logoer, der optræder i forbindelse med denne applikation, er og forbliver den eksklusive ejendom tilhørende ejeren eller dennes licensgivere og er underlagt til den beskyttelse, der gives af gældende love eller internationale traktater vedrørende intellektuel ejendom.
Ændringer af disse betingelser

Ejeren forbeholder sig retten til at ændre eller på anden måde ændre disse vilkår til enhver tid. I sådanne tilfælde vil ejeren behørigt informere brugeren om disse ændringer.

Sådanne ændringer vil kun påvirke forholdet til Brugeren fra den dato, der er kommunikeret til Brugerne og fremefter.

Den fortsatte brug af Tjenesten betyder, at Brugeren accepterer de reviderede Vilkår. Hvis brugerne ikke ønsker at være bundet af ændringerne, skal de stoppe med at bruge tjenesten og kan opsige aftalen.

Den gældende tidligere version vil styre forholdet før Brugerens accept. Brugeren kan få en hvilken som helst tidligere version fra ejeren.

Hvis det er lovligt påkrævet, vil ejeren give brugerne besked på forhånd om, hvornår de ændrede vilkår træder i kraft.
Overdragelse af kontrakt

Ejeren forbeholder sig retten til at overføre, overdrage, bortskaffe ved novation eller underentreprise enhver eller alle rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår under hensyntagen til brugerens legitime interesser. Bestemmelser vedrørende ændringer af disse vilkår vil gælde i overensstemmelse hermed.

Brugere må ikke overdrage eller overføre deres rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra ejeren.
Kontakt os

Al kommunikation vedrørende brugen af ​​denne applikation skal sendes ved hjælp af kontaktoplysningerne angivet i dette dokument.
Adskillelighed

Hvis en bestemmelse i disse vilkår anses for at blive ugyldig eller ikke håndhæves i henhold til gældende lov, skal ugyldigheden eller uhåndhævelsen af ​​en sådan bestemmelse ikke påvirke gyldigheden af ​​de resterende bestemmelser, som forbliver i fuld kraft og virkning.
Amerikanske brugere

Enhver sådan ugyldig eller ikke-gennemførlig bestemmelse vil blive fortolket, fortolket og reformeret i det omfang, det med rimelighed kræves for at gøre det gyldigt, håndhæverligt og i overensstemmelse med dets oprindelige hensigt. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem brugere og ejeren med hensyn til emnet heri, og erstatter al anden kommunikation, inklusive men ikke begrænset til alle tidligere aftaler, mellem parterne med hensyn til sådanne emner. Disse vilkår vil blive håndhævet i det fulde omfang tilladt af loven.
EU-brugere

Skulle en bestemmelse i disse vilkår være eller blive anset for ugyldig, ugyldig eller ikke-gennemførlig, skal parterne gøre deres bedste for på en mindelig måde at finde en aftale om gyldige og håndhævelige bestemmelser, hvorved de ugyldige, ugyldige eller ikke-håndhævende dele erstattes.
I tilfælde af undladelse af at gøre dette, skal de ugyldige, ugyldige eller ikke-gennemførlige bestemmelser erstattes af de gældende lovbestemmelser, hvis det er tilladt eller angivet i henhold til gældende lov.

Uden at det berører ovenstående, skal ugyldigheden, ugyldigheden eller umuligheden af ​​at håndhæve en bestemt bestemmelse i disse vilkår ikke annullere hele aftalen, medmindre de adskilte bestemmelser er væsentlige for aftalen, eller af en sådan betydning, at parterne ikke ville have indgået kontrakten, hvis de havde vidst, at bestemmelsen ikke ville være gyldig, eller i tilfælde, hvor de resterende bestemmelser ville udmønte sig i en uacceptabel vanskelighed for nogen af ​​parterne.
Lovvalg

Disse vilkår er underlagt loven på det sted, hvor ejeren er baseret, som beskrevet i det relevante afsnit af dette dokument, uden hensyntagen til lovkonfliktprincipper.
Udbredelse af national lovgivning

Men uanset ovenstående, hvis loven i det land, som brugeren befinder sig i, foreskriver en højere gældende forbrugerbeskyttelsesstandard, har sådanne højere standarder forrang.
Værneting for jurisdiktion

Den eksklusive kompetence til at afgøre enhver uenighed, der er et resultat af eller forbundet med disse vilkår, ligger hos domstolene på det sted, hvor ejeren er baseret, som vist i det relevante afsnit af dette dokument.
Undtagelse for forbrugere i Europa

Ovenstående gælder ikke for nogen brugere, der kvalificerer sig som europæiske forbrugere, og heller ikke for forbrugere baseret i Storbritannien, Schweiz, Norge eller Island.
Konfliktløsning
Mindelig tvistbilæggelse

Brugere kan bringe eventuelle tvister til ejeren, som vil forsøge at løse dem i mindelighed.

Mens brugernes ret til at tage retslige skridt altid forbliver upåvirket, bedes brugerne i tilfælde af uenighed om brugen af ​​denne applikation eller tjenesten venligst kontakte ejeren på kontaktoplysningerne i dette dokument.

Brugeren kan indsende klagen inklusive en kort beskrivelse og, hvis det er relevant, detaljerne om den relaterede ordre, køb eller konto til ejerens e-mailadresse, der er angivet i dette dokument.

Ejeren vil behandle klagen uden unødig forsinkelse og inden for 21 dage efter modtagelsen.
Online tvistbilæggelse for forbrugere

Europa-Kommissionen har etableret en online platform for alternativ tvistbilæggelse, der letter en udenretslig metode til løsning af tvister relateret til og stammer fra online salgs- og servicekontrakter.

Som følge heraf kan enhver europæisk forbruger eller forbruger baseret i Norge, Island eller Liechtenstein bruge en sådan platform til at løse tvister, der stammer fra kontrakter, der er indgået online. Platformen er tilgængelig på følgende link.
Definitioner og juridiske henvisninger
Denne applikation (eller denne applikation)

Den ejendom, der muliggør leveringen af ​​Tjenesten.
Aftale

Ethvert juridisk bindende eller kontraktligt forhold mellem ejeren og brugeren, underlagt disse vilkår.
brasiliansk (eller brasiliansk)

Gælder, hvor en bruger, uanset nationalitet, er i Brasilien.
Erhvervsbruger

Enhver bruger, der ikke kvalificerer sig som en forbruger.
Kupon

Enhver kode eller voucher, i trykt eller elektronisk form, som giver brugeren mulighed for at købe produktet til en nedsat pris.
Europæisk (eller Europa)

Gælder, hvor en bruger, uanset nationalitet, er i EU.
Eksempel fortrydelsesformular

Adresseret til:

TCS – The Ceramic School GmbH, Höhenstraße 15, Feldkirchen, Carinthia, 9560, Østrig UID: ATU76323168
office@ceramic.school

Jeg/vi giver hermed meddelelse om, at jeg/vi fortryder min/vores salgskontrakt for følgende varer/for levering af følgende service:

_________________________________ (indsæt en beskrivelse af de varer/ydelser, der er genstand for den respektive fortrydelse)

Ordered on: _____________________________________________ (insert the date)
Received on: _____________________________________________ (insert the date)
Name of consumer(s):_____________________________________________
Address of consumer(s):_____________________________________________
Date: _____________________________________________

(skriv under, hvis denne formular er meddelt på papir)
Ejer (eller vi)

Angiver den eller de fysiske personer eller den juridiske enhed, der leverer denne applikation og/eller tjenesten til brugere.
Produkt

En vare eller en tjeneste, der kan købes gennem denne applikation, såsom f.eks. fysiske varer, digitale filer, software, bookingtjenester mm.

Salg af produkter kan være en del af tjenesten.
Service

Tjenesten leveret af denne applikation som beskrevet i disse vilkår og på denne applikation.
Betingelser

Alle bestemmelser, der gælder for brugen af ​​denne applikation og/eller tjenesten som beskrevet i dette dokument, herunder alle andre relaterede dokumenter eller aftaler, og som opdateres fra tid til anden.
Storbritannien (eller Storbritannien)

Gælder, hvor en bruger, uanset nationalitet, er i Storbritannien.
Bruger (eller dig)

Angiver enhver fysisk person eller juridisk enhed, der bruger denne applikation.
Forbruger

Forbruger er enhver bruger, der kvalificeres som sådan i henhold til gældende lovgivning.

Seneste opdatering: 14. juni 2023